„Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“ 

„Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“ е Проект финансиран од страна на Европската Унија. Целта на овој ИПА Проект е ефективно вклучување на ранливите лица и примателите на социјална помош на пазарот на трудот и постигнување на најдобрите можни социјални исходи за нив преку нудење на квалитетни персонализирани услуги и развој на вештини. Проектот ги поддржува следниве активни мерки на пазарот на трудот: Програма за психо-социјална поддршка и за менторска поддршка; Обуки за вештини побарувани на пазарот на трудот; Обуки на работно место и Субвенционирано вработување. Официјален јазик на Проектот ќе биде англискиот јазик. 

ЈАВЕН ОГЛАС за работа на Проект на определено време во траење од 36 месеци, со полно работно време

SHPALLJE PUBLIKE për punë për kohë të caktuar në kohëzgjatje prej 36 muajve, me orar të plotë pune