[MK] Директорот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија Абдуш Демири денес оствари работна средба со Марија Маринаку лидерот на тимот ЕПТИСА за проектот „Поддршка за модернизација и деинституционализација на социјалните услуги“.
Фокус на средбата беше имплементацијата на проектот „Поддршка за модернизација и деинституционализација на социјалните услуги“ со цел полесна интеграција на пазарот на трудот на лицата со попреченост.
Директорот на АВРСМ Демири изрази подготвеност и најави дека Агенцијата за вработување ќе биде сериозен партнер кој посветено ќе работи на изнаоѓање на начин за решавање на проблемите со кои се соочуваат лицата со попреченост при вклучување на пазарот на трудот.
----------------------------------------------------
[AL] Drejtori i Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Abdush Demiri sot pati një takim pune me Marija Marinaku, udhëheqëse në ekipin EPTISA të projektit "Mbështetje e modernizimit dhe deinstitucionalizimit të shërbimeve sociale".
Fokus i takimit ishte zbatimi i projektit të lartpërmendur me qëllim sa më të lehtë të integrimit në tregun e punës të personave me aftësi të kufizuar.
Drejtori i APRMV-së Demiri shprehi gatishmërinë dhe njoftoi se Agjencia e Punësimit do të jetë një partner serioz i cili do të punojë me përkushtim për të gjetur një mënyrë për zgjidhjen e problemeve me të cilat përballen personat me aftësi të kufizuar gjatë kyçjes së tyre në tregun e punës.