[МК] Денес, Директорот на Агенција за вработување на Република Северна Македонија (АВРСМ), г-дин Абдуш Демири оствари работна средба со делегација на Програма за развој на Обединети нации (УНДП), предводена од постојана претставничка г-ѓа Нарине Сахакјан.

На средбата двете страни се согласија дека досегашната успешна заедничката соработка со истата посветеност ќе продолжи и во иднина во уште поголеми предизвици проекти и активности.

Директорот на АВРСМ г-дин Абдуш Демири нагласи дека Соработката со УНДП при имплементација на програмите, мерките и услугите за вработување дефинирани во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот имаат огромно значење за невработените лица обезбедувајќи им поддршка за креирање на нови работни места како и зголемување на нивната вработливост.

*********

[AL] Sot, drejtori i Agjencisë për punësim në Republikën e Maqedonisë së Veriut, z. Abdush Demiri realizoi takim pune me delegacionin e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), të udhëhequr nga Përfaqësuesja e përhershme znj. Narine Sahakyan.

Në takim, të dy palët u dakorduan që edhe në të ardhmen bashkëpunimi i suksesshëm i përbashkët të vazhdojë me të njëjtin angazhim edhe në të ardhmen ku do të përballemi me sfida akoma më të mëdha, projekte dhe aktivitete të ndryshme.

Drejtori i Agjencisë për punësim z. Abdush Demiri, theksoi se bashkëpunimi me UNDP në zbatimin e programeve, masave dhe kushteve për punësim, të përcaktuara në Planin operativ për programet aktive dhe masave për punësim dhe shërbimet në tregun e punës, janë me rëndësi të madhe për të papunët duke siguruar mbështetje për të krijuar vende të reja pune dhe për të rritur aftësinë e tyre për punësim.