ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК

Паричниот надоместок продолжува да се исплатува и по истекот на времето:
-    на жена за време на бременост и породување; и
-    ако Агенцијата го упати невработеното лице на обука, преквалификација или доквалификација до истекот на времето определено за тоа.
ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК

Паричниот надоместок продолжува да се исплатува и по истекот на времето:
-    на жена за време на бременост и породување; и
-    ако Агенцијата го упати невработеното лице на обука, преквалификација или доквалификација до истекот на времето определено за тоа.