ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИЈА

Пријавување на занаетчија се врши со:

    поднесување на ППР-образец;
    овластување на овластено лице со список на лице кое се пријавува;
    решение за упис во Занаетчиска комора;
    решение за упис во Централен регистар на РМ