ПРИЈАВУВАЊЕ НА СТРАНЕЦ

Пријавување на странец се врши со:

    поднесување на ППР образец;
    работна дозвола за вработување (по претходно спроведена постапка согласно Законот за вработување на странци);
    СПО-образец;
    овластување на овластено лице, со список на лица кои ги пријавува;
    дозвола за престој на странец (лична карта за странец).