ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПЕНЗИОНЕР

Пријавување на пензионер се врши со:

    поднесување на ППР-образец;
    овластување на овластено лице со список на лица кои ги пријавува;
    барање/известување за мирување на правото на исплата на пензијата заверено од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија.