ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОДЈАВУВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС

    Овластување на овластено лице со список на лица кои ги одјавува;
    Електронскиот образец М1/М2 испечатен од системот

        Во овластувањето се наведува:
        назив, седиште, адреса, единствен даночен број и единствен матичен број на работодавачот од каде се врши одјавувањето од задолжително социјално осигурување;
        име, презиме и ЕМБГ на лицето кое се овластува да ја изврши одјавата на лицата содржани во списокот;
        името, презимето и ЕМБГ на лицата кои се одјавуваат од работен однос;
        број и датум на одлуката/решението и датум на одјавувањето од работен однос.