ОДЈАВУВАЊЕ ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО СЛУЧАЈ НА СТЕЧАЈ НА ПРАВНИОТ СУБЈЕКТ

Со денот на отворање на стечајната постапка над правното лице, престануваат договорите за вработување за сите вработени, на управителот, менаџерските договори, надзорен, управен одбор и др.

При одјавување од работен однос при отворена стечајна постапка на правниот субјект, се доставува:

    решение за отворена стечајна постапка од Централен регистар на РМ (фотокопија)
    овластување на овластено лице со список на лица кои ги одјавува;
    електронскиот образец М1/М2 испечатен од системот.