ОДЈАВУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ

Одјавување на вршител на земјоделска дејност се врши со:

    решение за затворање на занатчиски дуќан од Занаетчиска комора;
    решение од централен регистар на РМ (фотокопие);
    овластување на овластено лице со список на лица кои ги одјавува;
    електронскиот образец М1/М2 испечатен од системот