Trainings for foreign language skills 

Public announcement (english language) (macedonian language) (albanian language)

Component 2: “Trainings for General Skills” - Trainings for Foreign Language Skills

Main objective of this prgrame is to train 1000 unemployed persons in Trainings for Trainings for Foreign Language Skills (English, German, Italian, Turkish, Greek, French, Spanish and Albanian), which will help them to improve their competitiveness and to increase their opportunities of finding job.

The target groups are unemployed people registered as active job-seekers within ESA.

The trainings will be organized and implemented by Training Providers on the whole territory of Macedonia.

For more information and application on these trainings please visit Employment Service Centers.

 _______________________________________________________________________________________

 Компонента 2 „Обуки за општи вештини” – Обуки за странски јазици

Главна цел на програмата е  да се организира обука за Обуки за Странски јазици (Англиски, Германски, Шпански, Грчки, Италијански, Турски, Француски и Албански јазик) за 1000 невработени лица. Обуките за општи вештини ќе им помогнат да ја подобрат својата конкурентност на пазарот на трудот и да ги зголемат своите можности за наоѓање на работа.

 Целна група се невработени лица евидентирани во АВРМ како активни баратели на работа;

 Обуките ќе се спроведуваат на територија на цела Македонија од страна на Тренинг провајдери.

 За подетални информации и аплицирање на овие обуки посетете ги Центрите за вработување.