MK | AL | EN

REGJISTRIMI NËPËRMJET AGJENCISË SË PUNËSIMIT TË PËRKOHSHËM

Aplikimi për punësim mund të bëhet gjithashtu nëpërmjet agjencive për punësim të përkohshëm me pagesë, drejtpërdrejt në sportel ose në mënyrë elektronike, me:

paraqitjen e një formulari PPR;

autorizim i një përgjegjësi, me listë të personave që i paraqet ato;

një kontratë pune e lidhur në mes Agjencisë së Punësimit të Përkohshëm dhe punonjësit i cili çregjistrohet;

listë të personave që japin dorëheqjen (me emër dhe mbiemër) dhe numrin personal të identifikimit të punëdhënësit i cili i çregjistron të punësuarit;

vendim për regjistrim në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut.