MK | AL | EN

REGJISTRIMI I NJË USHTRUESI TË VEPRIMTARISË BUJQËSORE

Regjistrimi e një ushtruesi të veprimtarisë bujqësore bëhet me:

     paraqitjen e një formulari PPR;

     autorizim i një përgjegjësi, me listë të personit që paraqitet;

     Vendimin për regjistrim në regjistrin e Ministrisë së Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave;

    Vendim për regjistrim në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut;