MK | AL | EN

REGJISTRIMI I NJË PENSIONERI

Regjistrimi e një pensionisti bëhet me:

- aplikimin e një formulari PPR;

- autorizimin e një përgjegjësi me listë të personave që i paraqet;

- kërkesë / njoftim për pezullim të së drejtës së pensionit të vërtetuar nga Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i Republikës së Maqedonisë së Veriut.