MK | AL | EN

REGJISTRIMI DHE ÇREGJISTRIMI I MARRËDHËNJES SË PUNËS GJATË NDËRRIMIT TË VENDIT TË PUNËDHËNËSIT

Në rast të ndërrimit të vendit të punëdhënësit, të gjithë punonjësit çregjistrohen në qendrën përkatëse të punësimit ku ka qenë e vendosur selia e mëparshme e punëdhënësit, me anë të së cilës dorëzohet një vendim dhe situata aktuale për ndryshim nga Regjistri Qendror i RMV-së (M1 / ​​M2 nëse aplikimi është kryer para ndryshimeve në ligj) dhe dokumentet e lartëmendura për përfundim të marrëdhënies së punës.

Regjistrimi e punëtorëve bëhet përmes qendrës së punësimit ku është vendosur selia e re e punëdhënësit, duke dorëzuar vendimin dhe situatën aktuale për ndryshimin e bërë në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për regjistrim në punësim (nuk kërkohet shpallja e konkursit për punë)