MK | AL | EN

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR REGJISTRIM NË MARRËDHËNIE PUNE

Formulari PPR, në të cilën afati i aplikimit nuk mund të jetë më i shkurtër se tre ditë pune;

Autorizimi - i përgjegjësit me listë të personave që i paraqet.

    Në autorizim thuhet:

   - emri, zyra e regjistruar, adresa, numri i vetëm tatimor dhe numri personal i  identifikimit të punëdhënësit ku bazohet punësimi;

   -  emri, mbiemri dhe numrin personal i identifikimit të përgjegjësit për të bërë kërkesë për personat e përfshirë në listë;

   - emri, mbiemri dhe numri personal i identifikimit të personave që aplikojnë për punësim;

   - numri i kontratës së punës dhe data e lidhjes së kontratës së punës.

Pjesë nga konkursi i shpallur në shtypin ditor, duke ia bashkëngjitur formularit PPR (nëse plotësimin e vendit të lirë e bën me reklamim në shtypin ditor), pra fotokopje e kontratës për përdorimin e shërbimeve (nëse ai ka shfrytëzuar shërbimet e Agjencisë së Ndërmjetsimit me pagesë);

Njoftimi - pëlqimi i punësimit, i lëshuar nga Ministria e Financave, një Ministri tjetër ose Kryetari i Komunës së Vetëqeverisjes Lokale (nëse punësimi është i paraqitur në institucion shtetëror ose publik).

Bazuar në dokumentet e mësipërme, punonjësi në qendrën e punësimit paraqet regjistrimin e punësimit në formën elektronike M1 / ​​M2 në sistemin e Agjencisë së Punësimit. Shtypen dy kopje identike të aplikimit, nga të cilat një kopje e nënshkruar dhe e vulosur nga qendra e punësimit, dhe një i kthehet personit që paraqet autorizimin.