31.01.2022


NJOFTIM

për ndryshimin e mënyrës së qasjes në sistemin e-Punë

Të nderuar përdorues të sistemit e-Punë,

Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë së Veriut po përgatit ndryshime në mënyrën e qasjes në sistemin e-Punë përmes integrimit në sistemin e vetëm eID login të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës.

Një përdorues i e-Punë gjithmonë do të identifikohet me emrin e tij personal, pavarësisht nëse përdor shërbime për individë apo persona juridikë. Parakushtet që duhen plotësuar janë:

• Të kenë një eID të nivelit të ulët dhe

• Të ketë një emër përdoruesi si person fizik në Sistemin Single Login (SEN) të MSHIA-së. Udhëzimet e detajuara se si të regjistroheni në sistemin SEN mund t’i gjeni në linkun e mëposhtëm: https://uslugi.gov.mk/register.nspx

Emri i përdoruesit me të cilin personi është i regjistruar në sistemin SEN do të përdoret për hyrje në sistemin e-Punë. 

Personat juridikë nga sektori privat, përveç kushteve të mësipërme, duhet të plotësojnë dhe vërtetojnë në mënyrë të rregullt formularin - Autorizim për qasje për personat të cilët në emër të personit juridik do të kenë qasje në sistemin e-Punë dhe ta dorëzojnë atë në Qendrën kompetente të Punësimit. Formulari i autorizimit mund të gjendet në linkun e mëposhtëm:

https://e-rabota.av.gov.mk/Upatstvo/Obrazec_Ovlastuvanje_Rabotodavac.doc

Metoda e re e aksesit nuk do të kërkojë një çertifikatë dixhitale (token).

Individët që hyjnë në sistemin e-Punë për të përdorur shërbime të destinuara për individë, mjafton të kenë një eID të nivelit të ulët dhe emrin e përdoruesit të sistemit SEN, i cili automatikisht u jep autorizimin e duhur.

Agjencia e Punësimit do të informojë në mënyrë plotësuese për datën e saktë të aplikimit të mënyrës së re të aksesit në sistemin e-Punë, por për të qenë gati për ndryshimin dhe për të mos pasur ndërprerje në përdorimin e shërbimeve, është e nevojshme që të krijoni me kohë një emër përdoruesi në sistemin SEN, dhe nëqoftëse jeni person juridik nga sektori privat, dorëzoni formularin e plotësuar - Autorizim për qasje në Qendrën kompetente të Punësimit.

Për probleme dhe pyetje mund të telefononi në numrin 02 3 111 850 duke zgjedhur një nga numrat lokalë: 5005, 5006, 5007 dhe 5033, nga e hëna deri të premten nga ora 12:00 deri në 15:00.

___________________

 1 Sistemi elektronik i identifikimit që vërteton identitetin e personave gjatë aplikimit për shërbime elektronike në institucione