MK | AL | EN

PUNËSIMI I PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR

Kushtet dhe lehtësimet e veçanta për punësimin dhe punën e personave me aftësi të kufizuar rregullohet me Ligjin e Punësimit të Personave me Aftësi të Kufizuar dhe Rregulloren e Kritereve dhe të Mënyrës së Ndarjes së Fondeve nga Fondi i Posaçëm i Ofrimit të Kushteve të Punësimit dhe të Punës së Personave me Aftësi të Kufizuar. Brenda mjeteve financiare në dispozicion janë fondet e pakthyeshme që jepen nga Fondi i Posaçëm i:

1. Punësimit të një personi me aftësi të kufizuar për një kohë të pacaktuar, për të cilën jepen 20 paga mesatare për një punësim ose 40 paga mesatare për personat që lëvizin me karrocë ose personat plotësisht të verbër;

2. Përshtatja në vend pune, për të cilën jepen fonde të pakthyeshme deri në 100,000.00 denarë;

3. Prokurim i pajisjeve, për të cilat jepen deri në 200 paga mesatare, për të cilat kritere është numri i personave të punësuar me aftësi të kufizuar dhe kapitali i shprehur dhe rezervat në aftësinë paguese;

4. Trajnimi për punësim të personave me aftësi të kufizuar.