Обуки за ИТ вештини


Обуките за ИТ вештини имаат за цел да се надградат вештините за невработените млади лица до 34 години во областа на информациските технологии заради зголемување на нивната конкурентност и побрза интеграција на пазарот на трудот.

4.1  Обуки за напредни ИТ вештини
Во оваа мерка е предвидено вклучување на 193 невработени млади лица

  • System Engineer
  • Cloud administrator
  • Automation tester
  • UX design specialist
  • ISTQB software tester
 4.2  Обуки за напредни ИТ вештини (со кофинансирање - финансирана 49% од Агенција за вработување на Република Северна Македонија и 51% од спроведувачот на обуки)
Во оваа мерка е предвидено вклучување на 60 невработени млади лица
  • Full Stack Java development
  • Front-end MERN Stack Development
  • Data analyst
4.3  Воведни обуки за ИТ вештини (on line)
Во оваа мерка е предвидено вклучување на 1000 невработени млади лица
Обуките за напредни вештини од областа на информациските технологии ќе се спроведуваат по електронски пат со интерактивни сесии за воведни обуки од областа на информациските технологии
  • Microsoft (електронски пристап за 10 поединечни програмски единици поделени на 3 сегменти - Програмирање, Инфраструктура и Датабази за вкупно 500 лица) и
  • Adobe (електронски пристап за 5 поединечни програмски единици за вкупно 500 лица).

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ ОГЛАСИ