MK | AL | EN

ÇREGJISTRIMI NGA MARRËDHËNIA E PUNËS NË RAST FALIMENTIMI TË SUBJEKTIT JURIDIK

Në ditën e hapjes së procedurës së falimentimit të subjektit juridik, mbarojnë kontratat e punës e të gjithë punonjësve, e menaxherit, kontratat menaxheriale, e këshillit mbikëqyrës, e këshillit drejtues, etj.

Gjatë hapjes së një procedure falimentimi të një subjekti juridik, dorëzohet:

     Vendim i procedurës së hapur të falimentimit nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut (fotokopje)

     Autorizimin e përgjegjësit me listë të personave që çregjistrohen nga puna;

     Formular elektronik të M1 / ​​M2 të shtypur nga sistemi.