Агенцијата за вработување во рамките на спроведување на Проектот „Поддршка за вработување на млади лица, долгорочно невработени и жени (II)” , кој е финансиран од Европската Унија го објавува следниот јавен оглас:

За работодавачи за учество во мерката „Обуки кај познат работодавач

За невработени лица за учество во мерката „Обуки кај познат работодавач”