Склучување договори за доделување средства од Посебниот фонд

На ден 22 Април 2016 година, во периодот од 8,30 - 16,30 часот, во Агенцијата за вработување на Република Македонија - Централна служба Скопје ќе се потпишат договорите за доделување средства од Посебниот фонд за вработување и работење на инвалидни лица