Trainings for skils demanded on the labour market

Component 3:”Trainings for Skills Demanded on the Labour Market”
The main objective of this program is to train 500 long-term unemployed persons for professional skills demanded on the labour market.
This program will increase the employability of the unemployed persons and will provide opportunities to increase the occupational skills and to obtain qualifications for specific jobs which are demanded on the labour market.
The target groups are unemployed people registered as active job-seekers within ESARM.
The trainings will be organized and implemented by Training Providers on the whole territory of Macedonia.
Detailed information can be obtained in the Employment Service Centers.

Компонента 3 „Обуки за задоволување на побарувани занимања на  на пазарот на трудот”
Главната цел на оваа програма е да се организира обука за 500 долгорочно невработени лица за професионални вештини за задоволување на побарувани занимања  на пазарот на трудот.
Оваа програма ќе ја зголеми можноста за вработување на невработените лица и ќе обезбеди можности за зголемување на професионалните вештини и здобивање со квалификации за одредени занимања кои се барани на пазарот на трудот.
Целна група се невработени лица евидентирани во АВРМ како активни баратели на работа.
Обуките ќе се спроведуваат на територија на цела Македонија од страна на Тренинг провајдери.
Детални информации можат да се добијат во Центрите за вработување

 

 

 

 

 

 

 

Archive

Invitation to tender - for organization and delivery of trainings for skills demanded on the labour market for long-term unemployed job-seekers under Component 3  “Trainings for Skills Demanded on the Labour Market” (Macedonian language) (English language) (Albanian language)

- Application Form for receiving the tender documentation

Известување

Почитувани,
Во врска со Обуката „ Обуки за вештини побарувани  на пазарот на трудот “ – Компонента 3 од ИПА Проектот „Поддршка за вработување на млади лица долгорочно невработени и жени (II)“ а во врска со поканата за тендер  за организирање и спроведување на обуки за вештини побарувани на пазарот на трудот„  кој беше објавен денес (15.09.2015 година) во дневните весници „Коха“ и „Вест“ , Ве известуваме дека   направен е превид  при  што  за  Лот 13  наместо за занимање ШМИНКЕР a  треба да стои КОЗМЕТИЧАР.
Благодарам на разбирањето.
Со почит,
Агенција за вработување на Република Македонија